Roger W. Smith, “Sorokin as Bilingual Stylist: His English Language Writings Examined from a Stylistic Perspective”

 

 

Roger W. Smith, ‘Sorokin as Bilingual Stylist’

 

Сборник

 

 

See attached PDF and Word documents, above.
My paper “Sorokin as Bilingual Stylist: His English Language Writings Examined from a Stylistic Perspective” has been published in the following conference proceedings:

 

Pitirim Sorokin i paradigmy global’nogo razvitiya XXI veka (k 130-letiyu so dnya rozhdeniya)

Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya

Syktyvkarskiy gosudarstvennyy universitet imeni Pitirima Sorokina

Syktyvkar, oktyabraya 2019 g.

Sbornik nauchnykh trudov

S. 25-30

 

 

Pitirim Sorokin and paradigms of global development of the 21st century (on the 130th anniversary of his birth)

International Scientific Conference

Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin

Syktyvkar, October 2019

Collection of scientific papers

pp. 25-30

 

 

— posted by Roger W. Smith

   October 2019